Směrnice pro přijetí do MŠ

 

Mateřská škola Kuřátka Nučice

Nučice 101

281 63 Nučice

 

 

   Smě  Směrnice č.1/2018

 

 

                             Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí 

                  k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity 

                                               mateřské školy

 

 

 

1. Předmět úpravy

    1. 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.

    1. 1.2.  Všeobecné podmínky
    1. O přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy a to ve správním řízení. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst.6 zákon č.564/2004 Sb.).

 

2. Podání žádosti k přijetí

2.1. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o přijetí pro následující školní rok, období řádného zápisu. Termín stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnost včas informována.

2.2. Od 01.09.2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Týká se všech dětí, které do 31.08. dosáhnu věku 5ti let. K tomuto nařízení se pojí povinnost zákonných zástupců přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

2.3. Přihlášku si rodiče vyzvednou v mateřské škole. Na přihlášce je důležité vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte a rovněž údaj o splněném povinném očkování. Veškeré údaje jsou důvěrné. Dítě, které nesplňuje povinné očkování nemůže být přijato do mateřské školy s výjimkou dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání.

2.4. Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech(§1a odst.5 vyhlášky 14/2005 Sb., v platném znění)

3. Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy

  1. 3.1. Ředitelka mateřské školy stanovila kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Kuřátka Nučice. Neumožní-li kapacita MŠ přijetí všech dětí, jejíchž zákonní zástupci podali přihlášku v daném termínu, rozhodují o přijetí dítěte níže uvedená kriteria. Žádosti budou vyhodnoceny, bude sestaven pořadník, podle kterého budou děti do MŠ přijímány.   

3.2. Přednostně jsou přijímány děti:

Kritérium
Věk dítěte,
trvalý pobyt dítěte
ve školském obvodu
5,6 let (povinné předškolní vzdělávání,
dítě dosáhne 5 let do 31. 08. 2018)
4 roky (dítě dosáhne do 31. 08. 2018)
3 roky (dítě dosáhne do 31. 08. 2018)
Trvalý pobyt dítěte Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu
Individuální situace dítěte Přijetí dítěte doporučuje OSPOD

Ředitelka může zohlednit sociální potřebnost.

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti.

 

 

  1. Účinnost rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy vydává ředitelka do 30.dnů. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje Praha (lhůta je 15 dní).

 

  1. Účinnost směrnice

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 1. 2018

 

 

V Nučicích 01. 01. 2018                                        

 

 

 

                                                                             Mgr. Markéta Horáčková

                                                                                     ředitelka MŠ